Gióp 19:19

Gióp 19:19 KTHD

Các bạn thân đều gớm ghiếc tôi, Những người tôi yêu đều trở mặt chống lại tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ