Gióp 19:18

Gióp 19:18 KTHD

Cả bọn trẻ con cũng khinh tôi. Chúng quay lưng, khi tôi xuất hiện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ