Giăng 2:24

Giăng 2:24 KTHD

Nhưng Chúa Giê-xu không tin cậy họ vì Ngài biết rõ mọi người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ