Giăng 2:19

Giăng 2:19 KTHD

Chúa Giê-xu đáp: “Cứ phá Đền Thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây lại.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ