Giê-rê-mi 41:7

Giê-rê-mi 41:7 KTHD

Khi họ vào trong thành, Ích-ma-ên và các thủ hạ lập tức tàn sát bảy mươi người trong nhóm ấy, rồi ném xác xuống một hồ chứa nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ