Giê-rê-mi 41:5

Giê-rê-mi 41:5 KTHD

thì có tám mươi người từ Si-chem, Si-lô, và Sa-ma-ri kéo nhau lên Đền Thờ để thờ phượng Chúa Hằng Hữu. Họ cạo đầu, xé áo, rạch da thịt rồi mang theo các lễ vật và trầm hương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ