Giê-rê-mi 41:4

Giê-rê-mi 41:4 KTHD

Ngày thứ hai, trước khi mọi người hay tin về việc Ghê-đa-lia bị ám sát
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ