Giê-rê-mi 41:2

Giê-rê-mi 41:2 KTHD

Ích-ma-ên và mười người ấy đột nhiên đứng dậy, rút gươm đâm chết Ghê-đa-lia, là người được vua Ba-by-lôn đặt làm tổng trấn trong xứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ