Giê-rê-mi 41:18

Giê-rê-mi 41:18 KTHD

Vì họ sợ quân Ba-by-lôn trả thù khi nghe tin Ích-ma-ên ám sát Ghê-đa-lia mà vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng trấn trong xứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ