Giê-rê-mi 41:15

Giê-rê-mi 41:15 KTHD

Còn Ích-ma-ên cùng tám thủ hạ thoát khỏi tay Giô-ha-nan, trốn qua xứ Am-môn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ