Giê-rê-mi 41:14

Giê-rê-mi 41:14 KTHD

Tất cả những người bị bắt dẫn đi từ Mích-pa đều trốn chạy và họ bắt đầu giúp Giô-ha-nan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ