Giê-rê-mi 41:13

Giê-rê-mi 41:13 KTHD

Đoàn dân bị Ích-ma-ên bắt đều reo mừng khi thấy Giô-ha-nan và các quân lưu tán.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ