Giê-rê-mi 41:12

Giê-rê-mi 41:12 KTHD

họ liền tập họp toàn thể lực lượng đi đánh Ích-ma-ên. Họ đuổi theo ông tại hồ lớn gần hồ Ga-ba-ôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ