Giê-rê-mi 41:10

Giê-rê-mi 41:10 KTHD

Ích-ma-ên bắt làm tù binh các công chúa và dân chúng còn sót lại mà Nê-bu-xa-ra-đan để lại Mích-pa dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, rồi dẫn hết qua xứ Am-môn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ