Giê-rê-mi 41:1

Giê-rê-mi 41:1 KTHD

Đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc hoàng tộc và là một trong các tướng chỉ huy của vua, cùng mười người đến Mích-pa gặp Ghê-đa-lia. Trong khi họ ăn bánh với nhau tại đó
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ