Giê-rê-mi 24:7

Giê-rê-mi 24:7 KTHD

Ta sẽ cho họ tấm lòng nhận biết Ta là Chúa Hằng Hữu. Họ sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, vì họ sẽ hết lòng quay về với Ta.’”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ