Giê-rê-mi 24:4

Giê-rê-mi 24:4 KTHD

Rồi Chúa Hằng Hữu cho tôi sứ điệp này
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ