Giê-rê-mi 24:2

Giê-rê-mi 24:2 KTHD

Một giỏ đựng trái vả tốt tươi như trái chín mọng đầu mùa, còn giỏ kia đựng trái vả thối hư không thể ăn được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ