Giê-rê-mi 24:10

Giê-rê-mi 24:10 KTHD

Ta sẽ cho chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch sát hại chúng cho đến khi chúng bị tuyệt diệt khỏi đất Ít-ra-ên mà Ta đã ban cho chúng và tổ phụ chúng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ