Giê-rê-mi 20:12

Giê-rê-mi 20:12 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, Ngài xét người công chính, và Ngài thấu rõ tâm can họ. Xin cho con thấy Ngài báo trả những người gian ác vì con đã trình bày duyên cớ với Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ