Giê-rê-mi 20:11

Giê-rê-mi 20:11 KTHD

Tuy nhiên, Chúa Hằng Hữu ở với con như một chiến sĩ dũng mãnh. Trước mặt Ngài, bọn bức hại con sẽ bị vấp ngã. Họ không thể đánh bại con. Họ sẽ phải cúi mặt tủi hổ vì đã hành động dại dột. Họ không bao giờ quên sỉ nhục ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ