Giê-rê-mi 17:9

Giê-rê-mi 17:9 KTHD

Lòng người gian dối hơn mọi vật, liều lĩnh gian ác. Ai có thể biết tệ đến mực nào?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ