Giê-rê-mi 17:7

Giê-rê-mi 17:7 KTHD

Nhưng phước cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và chọn Chúa Hằng Hữu là nơi đặt hy vọng và sự tin cậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Giê-rê-mi 17:7

Chia sẻ