Giê-rê-mi 17:6

Giê-rê-mi 17:6 KTHD

Chúng giống như thạch thảo trong hoang mạc, không có hy vọng về tương lai. Chúng sẽ sống trong hoang mạc cằn cỗi, trong vùng nước mặn đồng chua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ