Giê-rê-mi 17:5

Giê-rê-mi 17:5 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Đáng nguyền rủa cho người tin cậy loài người, nương dựa sức mạnh của xác thịt và trở lòng lìa bỏ Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ