Giê-rê-mi 17:4

Giê-rê-mi 17:4 KTHD

Các cơ nghiệp Ta đã dành cho các ngươi sẽ bị lấy khỏi tay các ngươi. Ta sẽ khiến quân thù bắt các ngươi đi phục dịch tại một xứ xa lạ. Vì cơn giận Ta phừng lên như lửa sẽ thiêu đốt mãi mãi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ