Giê-rê-mi 17:3

Giê-rê-mi 17:3 KTHD

Vậy, Ta sẽ phó núi thánh Ta— cùng tất cả của cải và bảo vật các ngươi và các tượng tà thần— như bị kẻ thù tước đoạt, vì tội lỗi các ngươi chất đầy trong xứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ