Giê-rê-mi 17:25

Giê-rê-mi 17:25 KTHD

thì các vua và các quan sẽ được ra vào các cổng này mãi mãi. Con cháu Đa-vít sẽ luôn ngồi trên ngai trong Giê-ru-sa-lem. Các vua cùng các quan sẽ đi xe hay cỡi ngựa, cùng với người Giu-đa mà vào, và thành này sẽ tồn tại mãi mãi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ