Giê-rê-mi 17:23

Giê-rê-mi 17:23 KTHD

nhưng chúng không nghe và không vâng lời Ta. Chúng ngoan cố khước từ lời khuyên dạy của Ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ