Giê-rê-mi 17:21

Giê-rê-mi 17:21 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: Hãy lắng nghe lời cảnh báo của Ta! Đừng khiêng gánh hàng hóa vào cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ