Giê-rê-mi 17:20

Giê-rê-mi 17:20 KTHD

Và nói với dân rằng: ‘Hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu, hỡi các vua của Giu-đa, toàn dân Giu-đa, và mọi người sống tại Giê-ru-sa-lem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ