Giê-rê-mi 17:19

Giê-rê-mi 17:19 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: “Hãy đi và đứng tại các cổng thành Giê-ru-sa-lem, trước hết là nơi cổng vua thường ra vào, rồi lần lượt đứng tại mỗi cổng thành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ