Giê-rê-mi 17:18

Giê-rê-mi 17:18 KTHD

Xin Chúa làm cho những người hại con bị xấu hổ và khiếp đảm, nhưng bảo hộ con khỏi xấu hổ và khiếp đảm. Xin giáng trên họ ngày hoạn nạn. Phải, xin giáng tai họa gấp bội trên họ!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ