Giê-rê-mi 17:17

Giê-rê-mi 17:17 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng để con khiếp sợ! Chỉ có Chúa là nơi con trú ẩn trong ngày hoạn nạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ