Giê-rê-mi 17:15

Giê-rê-mi 17:15 KTHD

Người ta chế giễu con: “Ông nói gì về ‘sứ điệp của Chúa Hằng Hữu’? Tại sao ông không làm ứng nghiệm những lời ấy?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ