Giê-rê-mi 17:14

Giê-rê-mi 17:14 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, nếu Ngài chữa cho con, con sẽ được lành; nếu Ngài cứu con, con sẽ được giải thoát. Vì chỉ có Chúa là Đấng con tôn ngợi!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Giê-rê-mi 17:14

Chia sẻ