Giê-rê-mi 17:13

Giê-rê-mi 17:13 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, là niềm hy vọng của Ít-ra-ên, tất cả ai trở mặt với Chúa đều sẽ bị hổ nhục. Họ sẽ bị ghi tên trong bụi đất, vì họ đã từ bỏ Chúa Hằng Hữu, là nguồn nước sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ