Giê-rê-mi 17:11

Giê-rê-mi 17:11 KTHD

Như gà rừng lo nuôi đàn con không do trứng nó nở ra, chỉ một thời gian rồi chúng bỏ đi hết. Người làm giàu phi nghĩa sẽ mất của cải mình; đến cuối cùng, họ sẽ trở nên nghèo nàn ngu dại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ