Giê-rê-mi 17:10

Giê-rê-mi 17:10 KTHD

Nhưng Ta, Chúa Hằng Hữu, dò xét tâm khảm, và thử nghiệm trí óc. Ta sẽ báo ứng đúng theo nếp sống và kết quả của hành động của mỗi người.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Giê-rê-mi 17:10

Chia sẻ