Giê-rê-mi 17:1

Giê-rê-mi 17:1 KTHD

“Tội lỗi của Giu-đa, tức tấm lòng cứng cỏi của chúng— phải khắc bằng mũi kim cương trên bia lòng của chúng và trên các sừng bàn thờ tà thần.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ