Gia-cơ 3:3

Gia-cơ 3:3 KTHD

Chỉ cần tra hàm thiếc vào miệng ngựa, chúng ta có thể sai khiến con ngựa to lớn tuân theo ý mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ