Gia-cơ 3:14

Gia-cơ 3:14 KTHD

Nhưng nếu ai khoe mình khôn ngoan mà còn ganh tị, hiềm khích, ích kỷ, là nói dối trắng trợn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ