Gia-cơ 3:11

Gia-cơ 3:11 KTHD

Một ngọn suối có thể vừa chảy nước ngọt vừa tuôn nước đắng không?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGia-cơ 3:11