Y-sai 59:4

Y-sai 59:4 KTHD

Không còn ai quan tâm về công lý và sự chân thật. Tất cả đều tin vào việc hư không, lời dối trá. Chúng cưu mang điều ác, và đẻ ra tội trọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ