Y-sai 54:4

Y-sai 54:4 KTHD

Chớ sợ; ngươi không còn bị nhục nữa. Đừng sợ hãi; không còn ai ghét bỏ ngươi. Ngươi sẽ không còn nhớ những nhơ nhuốc thời niên thiếu và cảnh góa bụa buồn thảm nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ