Y-sai 54:16

Y-sai 54:16 KTHD

Này! Ta đã tạo ra thợ rèn, họ sẽ thổi lửa đốt than dưới lò nung chế tạo đủ loại khí giới hủy diệt. Chính Ta cũng tạo nên đội quân để hủy phá.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ