Y-sai 54:15

Y-sai 54:15 KTHD

Nếu quốc gia nào tiến đánh ngươi, thì đó không phải bởi Ta sai đến. Bất cứ ai tấn công ngươi sẽ ngã thảm hại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ