Y-sai 54:14

Y-sai 54:14 KTHD

Ngươi sẽ được vững lập trong sự công chính và công bằng. Kẻ thù sẽ không còn áp bức các ngươi. Ngươi sẽ sống trong nơi bình an, và kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ