Y-sai 52:9

Y-sai 52:9 KTHD

Hãy để các tường thành đổ nát của Giê-ru-sa-lem hoan ca vì Chúa Hằng Hữu đã an ủi dân Ngài. Ngài đã khôi phục Giê-ru-sa-lem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ