Y-sai 52:7

Y-sai 52:7 KTHD

Trên khắp núi cao đồi cả, gót chân những người báo tin mừng, tin mừng hòa bình và cứu rỗi, tin về Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên tể trị!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ